Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van Werkgroep Isis strekt zich uit over het ganse Vlaamse grondgebied, maar spitst zich toe tot de gemeentes die ressorteren onder het gewestplan Neerpelt-Bree, namelijk: Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer. Werkgroep Isis wordt vertegenwoordigd in verschillende gemeentelijke en provinciale commissies en adviesraden

werkingsgebied

visie en missie

foto visieDe visie van Werkgroep Isis is, dat er in de maatschappij in het verleden te weinig oog bestond voor de ongunstige invloed van de mens en van zijn activiteiten op het leefmilieu, en dat dit ten koste gaat van het langetermijnbelang van de mens zelf. Het is dan ook haar visie dat deze ongunstige invloed op het leefmilieu op termijn dient te verminderen, zonder dat daardoor de sociale aspecten en de bestaansmogelijkheden van de mens in het gedrang komen.

Werkgroep Isis ziet het als haar missie dat zij er als vereniging toe bijdraagt dat de maatschappij verder ontwikkelt in duurzame richting. Dit voor een zo ruim mogelijke groep (zo mogelijk dus voor alle mensen) en met oog voor het sociale aspect.

De volgende onderdelen vormen verdere invulling of verbijzondering van deze missie:

 • Het beschermen van de natuur en het natuurlijke milieu
 • het beheer van natuurgebieden
 • het bevorderen, verbeteren en verdedigen, met alle mogelijke wettelijke middelen, van de natuurlijke omgeving en het leefmilieu, met inbegrip van water en lucht
 • het handhaven of het herstel van de daartoe vereiste milieukwaliteit
 • het behouden, onderhouden, herstellen en ontsluiten van het landschap desgevallend het beschermde landschap
 • het scheppen van een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak, waarbij educatie en voorlichting van de bevolking inzake natuur- en milieubehoud worden gestimuleerd
 • het ondersteunen van een ruimtelijke ordening die gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij:
  • de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden
  • de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar worden afgewogen
  • rekening wordt gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen
  • gestreefd wordt naar ruimtelijke kwaliteit.

De vereniging kan activiteiten ondersteunen van verenigingen en van particulieren die één of meerdere van de voornoemde doelstellingen hebben. Zij kan haar activiteiten ontplooien over alle wetenschappelijke disciplines die betrekking hebben op de natuurlijke omgeving of het natuurlijke milieu.

Medewerkers

Administratief medewerkster

 • Briefwisseling secretariaat
 • Boekhouding
 • Personeelsadministratie
 • Verzekeringen
 • Subsidiedossiers
 • Statuten
 • Jaarverslag
 • Ledenbestand
 • Fiscaal attesten
 • Opmaak tijdschrift Natuur & Milieu
 • Bibliotheek
 • Kantoormateriaal

Educatief medewerker

 • Organisatie educatieve activiteiten
 • Administratie educatieve activiteiten
 • Tweejarenprogramma educatie
 • Ontwikkeling en uitwerking nieuw educatief aanbod
 • Initiëren en coördinatie van projecten
 • Onderhouden en uitbreiden van het documentatiecentrum
 • Onderhouden en uitbreiden van de uitleendienst
 • Opzet en coördinatie gidsenwerking
 • Website
 • Netwerking
 • Onderhoud van perscontacten

Ontstaan

afb ontstaanIn 1970 werd in Peer de milieuvereniging "Werkgroep Isis" opgericht, die zich tot doel had gesteld de vallei van de Dommel en de Bollisserbeek, een belangrijk natuurgebied gelegen op de grens van de gemeentes Peer en Hechtel-Eksel, te beschermen. Dit gebied werd ernstig bedreigd door de wildgroei van illegale weekendverblijven, de willekeurige aanleg van visvijvers en de toenmalige planning voor de aanleg van de autosnelweg A24.

Her en der in het Vlaamse land ontstonden er in die periode natuurverenigingen die zich het lot van groene gebieden ter harte namen. Werkgroep Isis onderwierp het ontwerp-gewestplan Neerpelt-Bree aan een grondig onderzoek, diende belangrijke tegenvoorstellen in en wist zo heel wat ecologisch belangrijke natuurgebieden in de definitieve gewestplannen te doen opnemen. Daarmee leek de strijd op papier beslecht, maar nog niet op het terrein zelf.

Werkgroep Isis is intussen door de Provincie erkend als bovenlokale regionale vereniging en door de Vlaamse Gemeenschap als regionale vereniging.

Haar werking is uitgebouwd op 3 belangrijke pijlers:

 • Juridische natuur- en milieubescherming
 • Natuurverwerving en -beheer
 • Natuur- en milieueducatie en regionale sensibilisering