header

 

cover ISIS Januari.pdfIn 1970 werd in Peer de milieuvereniging "Werkgroep Isis vzw" opgericht, die zich tot doel had gesteld de vallei van de Dommel en de Bollisserbeek, een belangrijk natuurgebied gelegen op de grens van de gemeentes Peer en Hechtel-Eksel, te beschermen. Dit gebied werd ernstig bedreigd door de wildgroei van illegale weekendverblijven, de willekeurige aanleg van visvijvers en de toenmalige planning voor de aanleg van de autosnelweg A24.

Her en der in het Vlaamse land ontstonden er in die periode natuurverenigingen die het lot van groene gebieden ter harte namen. Werkgroep Isis vzw onderwierp het ontwerp-gewestplan Neerpelt-Bree aan een grondig onderzoek, diende belangrijke tegenvoorstellen in en wist zo heel wat ecologisch belangrijke natuurgebieden in de definitieve gewestplannen te doen opnemen. Daarmee leek de strijd op papier beslecht, maar nog niet op het terrein zelf.

Werkgroep Isis vzw is intussen door de Provincie erkend als bovenlokale regionale vereniging en door de Vlaamse Gemeenschap als regionale vereniging.

Haar werking is uitgebouwd op 3 belangrijke pijlers:

  • Juridische natuur- en milieubescherming
  • Natuurverwerving en -beheer
  • Natuur- en milieueducatie en regionale sensibilisering

De visie van Werkgroep Isis vzw is, dat er in de maatschappij in het verleden te weinig oog bestond voor de ongunstige invloed van de mens en van zijn activiteiten op het leefmilieu, en dat dit ten koste gaat van het langetermijnbelang van de mens zelf. Het is dan ook haar visie dat deze ongunstige invloed op het leefmilieu op termijn dient te verminderen, zonder dat daardoor de sociale aspecten en de bestaansmogelijkheden van de mens in het gedrang komen.

De groeiende wereldbevolking en de stijgende consumptie doen de druk op de grondstoffen en ecosysteemdiensten exponentieel toenemen, wereldwijd en ook in Vlaanderen. Ten onrechte verwacht men een oplossing voor problemen zoals klimaatverandering of uitputting van grondstoffen vanuit technologische hoek. Maar ecosysteemdiensten kunnen onvoldoende vervangen worden door technologie, hetzij door technische beperkingen, hetzij door financiële beperkingen. Werkgroep Isis vzw wil bij de toekomstige generaties meer begrip bewerkstelligen voor de draagkracht van de natuur op aarde en wil onze eigen rol als menselijke soort beklemtonen, om tot een duurzamere samenleving te komen. Met 'Duurzaam' bedoelen we wat onder het Zuid-Afrikaanse woord 'volhoudbaar' wordt verstaan: volhoudbaar in de dimensie ruimte en tijd en 'volhoudbaar' in de dimensie rechtvaardigheid tussen Noord en Zuid.

Ten onrechte wordt 'de natuur' te vaak gezien als een afgezonderd gegeven in een afgebakend natuurgebied. De afgelopen decennia ontstond er o.a. door de snel toenemende verstedelijking en versnippering een grotere fysische en psychologische afstand tot de natuur. Vooral de jongste generaties zijn hierdoor vervreemd van natuur(beleving) en de waarde van haar natuurlijke processen.

 


V I S I E   W E R K G R O E P   I S I S   V Z W

Werkgroep Isis vzw organiseert topnatuurbelevingen voor leerlingen van het kleuter, lager en secundair onderwijs en voor gezinnen...

Werkgroep Isis vzw is een expertisecentrum voor interactieve natuureducatie dat zich specifiek richt op scholen en gezinnen. Kinderen zijn de "volwassenen van morgen"; daarom is het belangrijk om te investeren in de manier waarop zij inzicht hebben in de functies van de natuur en de rol van natuur en haar ecosysteemdiensten in het brede duurzaamheidsverhaal.

...in natuur dichtbij hun leefomgeving, in Noord-Limburgse gemeenten.

Werkgroep Isis vzw wil de natuur fysisch en psychisch terug dichter bij de kinderen brengen door interactieve natuurbelevingactiviteiten in hun directe leef-/schoolomgeving. Om de ecologische voetafdruk niet groter dan noodzakelijk te maken, worden de  locaties van de veldactiviteiten zo uitgekozen dat ze per fiets of te voet bereikbaar zijn.

Omdat Werkgroep Isis vzw haar activiteiten ‘naar de school brengt’, wordt de milieu-impact van verplaatsingen beperkt tot de verplaatsing van de gids i.p.v. de hele klas.

In samenwerking met de gemeentebesturen in ons werkingsgebied wil Werkgroep Isis vzw natuureducatie en EDO (educatie duurzame ontwikkeling) meer bekend maken.

Door kinderen en jongeren interactief natuur te laten ontdekken, wekken we verwondering en bewondering op voor de natuur.

Werkgroep Isis vzw kiest resoluut voor ervaringsgericht leren. Door educatieve pakketten aan te bieden die aansluiten bij de belevingswereld en het handelen van het kind, 'doorleeft' het kind de activiteit. Zo wordt verwondering opgewekt voor de natuur en wordt de betrokkenheid vergroot.

Vanuit die verwondering maakt Werkgroep Isis vzw kinderen en jongeren bewuster van de waarde van de natuur en bevordert hun inzicht in biodiversiteit, duurzaamheid en ecosysteemdiensten.

Vanuit positieve natuurbeleving beïnvloeden wij de waardering en het respect voor natuur: waardering voor natuur dichtbij de eigen leefomgeving, waardering voor natuur als ecosysteem (de natuur levert ecosysteemdiensten die noodzakelijk zijn voor een duurzame wereld en een goede levenskwaliteit voor de mens).

Werkgroep Isis vzw wil bijdragen aan een wereld waarin onze "volwassenen van de toekomst" zich bewuster inzetten om een duurzamer leven uit te bouwen, met respect voor de natuur.

 

 

Het werkingsgebied van Werkgroep Isis vzw strekt zich uit over het ganse Vlaamse grondgebied, maar spitst zich toe tot de gemeentes die ressorteren onder het gewestplan Neerpelt-Bree, namelijk: Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Lommel, Oudsbergen, Pelt en Peer.

Werkgroep Isis vzw wordt vertegenwoordigd in verschillende gemeentelijke adviesraden en overleggroepen.