header

 

Privacyverklaring van vzw Werkgroep Isis
 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de nieuwe privacywetgeving), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zij, legt het accent op nog meer transparantie en controle over uw gegevens. Deze nieuwe wetgeving versterkt dus de bestaande rechten en voert ook een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens. (www.privacycommission.be)

vzw Werkgroep Isis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgebonden gegevens. Werkgroep Isis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

 • We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • We zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, we zullen u hierop wijzen en dit respecteren.

Als Werkgroep Isis zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wanneer u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover, kan u contact opnemen via onderstaande gegevens: vzw Werkgroep Isis, Jean-Pierre Sleurs, Oude weg 24, 3930 Hamont-Achel, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben. Uw persoonsgegevens worden door Werkgroep Isis vzw, Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden (Privacyverklaring 2018 Blz 2):

 • Het versturen van het tijdschrift Natuur en Milieu op uw postadres
 • Het versturen van uitnodigingen voor activiteiten per e-mail
 • Het versturen van natuurgerelateerde informatie per e-mail
 • Het versturen van communicatie om opnieuw lid te worden of om uw lidmaatschap te verlengen


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u en/of uw partner vragen:  Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail adres, indien van toepassing de school waarvoor uw werkt

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Werkgroep Isis bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik tenzij het omwille van wettelijke doeleinden langer noodzakelijk is. Foto's van een activiteit worden onbeperkt in tijd bewaard op de website en voldoen aan de regelgeving omtrent portretrecht.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • • Alle personen die namens Werkgroep Isis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • • Enkel de verantwoordelijke van de database kan wijziging aanbrengen aan de gegevens en deze eventueel doorsturen naar de andere bestuursleden. De persoonsgegevens worden bijgehouden op een server en op de harde schijf van een PC.
 • • De foto’s worden bewaard op een server, op de website en op de harde schijf van een PC. Werkgroep Isis vzw, Dorpsstraat 8 bus 1, (Privacyverklaring 2018 Blz 3)

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Werkgroep Isis kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. (Privacyverklaring 2018 Blz 4)

REGISTER PRIVACY

Naam:  Werkgroep Isis
Zetel:   Peer
Organisatievorm: vzw
RPR 0412.077.081 Ondernemingsrechtbank Antwerpen-Afd Hasselt

Website: www.werkgroepisis.be

Privacy verantwoordelijke: Voorzitter Jean-Pierre Sleurs, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 011/64.99.85

De organisatie houdt gegevens bij van :

 • Leden en voormalige leden
 • Partners
 • Gidsen
 • Scholen
 • Deelnemers aan activiteiten

De organisatie geeft gegevens door aan :

 • Derden indien nodig voor organisatie activiteit

De verantwoordelijken zijn:

Privacy verantwoordelijke: Jean-Pierre Sleurs
Verwerkingsverantwoordelijke 1 : Kristine Zels
Verwerkingsverantwoordelijke 2 : René Van Dingenen