Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

Dommelvallei

Op de Maastrichterheide te Meeuwen, nabij het gebied genaamd Siberië, ontspringt de Dommel in de onmiddellijke omgeving van de bron van de Abeek. Haar bedding strekt zich uit in noordelijke richting en doorkruist de gehuchten Wauberg en Linde alvorens ze zich als een noemenswaardige waterloop in de omgeving van Peer manifesteert. De Bolisserbeek ontspringt in het gehucht Linde, doorkruist het gebied Resterheide en voegt zich ter hoogte van Blijlever bij de Dommel. Samen vormen ze zonder twijfel de belangrijkste beekvallei van Noord Limburg. Niet minder dan 450 ha van het natuurgebied waardoor de Dommel zich een weg baant is geklasseerd.dommelvallei

Twee-schoors Enkele percelen populierenaanplant vormen de hoofdbrok van onze eigendommen
in het gebied ‘Twee Schoors’, gelegen nabij de Dommel in Kleine Brogel.
foto dommel 1De populieren zullen hier verwijderd worden. Daar deze percelen intussen reeds spontaan door streekeigen soorten werden gekoloniseerd, zullen we hier geen verdere aanplantingen voorzien. Het openmaaien van enkele kwelzones, waardoor typische planten zoals de dotterbloem weer alle kansen krijgen zal een jaarlijks wederkerende karwei zijn.

Schabroeken In het gebied genaamd Schabroeken bezitten we enkele percelen die gelegen zijn onder de aanvliegroute van de militaire luchthaven van Kleine Brogel. Ze bestaan uit zowel rietland, schraal hooiland
en weiland, als loofbosjes en zelfs een dennenbos.
foto dommel 5Vooral het schrale hooiland is belangrijk, zowel door de typische vegetatie als door de vele insecten die in dit milieu voorkomen. Vooral in de zomer kunnen we er tientallen vlinders in verschillende soorten aantreffen. De overheersing van smalle weegbree, typische waardplant voor de veldparelmoervlinder, maakt dit perceel bijzonder interessant. De brede rietkraag met opschietende wilgenstruiken is vooral voor vogelsoorten die zich dit milieu toe-eigenen belangrijk. Bosrietzanger, kleine karekiet en spotvogel komen hier dan ook voor.

foto dommel 18Blijlever Onze gebieden in het gebied Blijlever zijn gelegen op korte afstand van zowel de Dommel als van de Bolisserbeek. Zij bestaan uit een hoogwaardig, gemengd eikenbos met aanpalend een perceel waar in het recente verleden vooral essen werden aangeplant. Op termijn voorzien we hier een omschakeling naar een meer gevarieerd soortenaanbod.

Molenbemden Molenbemden betreft een eerder klein perceel waar bosomvorming reeds heeft plaatsgevonden. foto dommel 13Het beheer voorziet hier in het maaien van de ruigtezone ter bevordering van de ontwikkeling van een bramenzoom en ruigtekruiden.

 

 

 

Mullemerbemden Aan de Mullemerbemden bevond een populierenbos dat gekapt worden. en de poelen werden open gemaakt.
Ruigtekruiden zullen een deel van het perceel in beslag nemen.

 

 

Bergske en Wasputten Langsheen de weg naar Linde, in de gebieden genaamd ‘Bergske’ en ‘Wasputten’,
bezit werkgroep Isis enkele percelen die in aanmerking komen voor bosomvorming.
Het betreft percelen waarop in het verleden populieren werden aangeplant en die recent gekapt werden of in de nabije toekomst zullen gekapt worden.
Bij de omvorming naar streekeigen loofbossen zal soortendiversiteit een belangrijke rol spelen.
Ook zal er per perceel een gedeelte open landschap gecreëerd worden waarvan het beheer zal bestaan uit een jaarlijkse maaibeurt van de ruigtekruiden.

foto dommel 12Heihoek Het gebied Heihoek, gelegen in de omgeving van de Begijnenvijversheide, komt eveneens in aanmerking voor bosomvorming en voor de aanleg van een ruigtezone met braamomzoming. De verwijdering van de Amerikaanse vogelkers zal enkele jaren duren waarna ook hier streekeigen loofhoutsoorten de overhand zullen nemen.