Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

Abeekvallei

De Abeekvallei ontspringt in de Monniksvijver, gelegen op de Donderslagseheide te Meeuwen.
Ze stroomt in noordoostelijke richting en vormt alzo de groene slagader van de gemeentes Meeuwen, Peer foto abeek oorsprongen Bocholt. Op de biologische waarderingskaart is ze als biologisch waardevol tot zeer waardevol aangeduid. Een groot deel van de vallei maakt deel uit van het Vogelrichtlijngebied. Het brongebied, evenals een groot deel van de omliggende moerasgebieden, heide- en vengebieden, situeert zich bovendien in Habitatrichtlijngebied.

Van zijn bron tot enkele km’s vóór het Bocholter grondgebied doorsnijdt ze het Kempisch plateau. Nabij Reppel kruist ze de Breuk van Rotem en stroomt naar de Vlakte van Bocholt. De Abeek is een van de zeldzame Vlaamse beken die haar originele structuur behouden heeft. Diepe meanders met uitgeholde oevers en talrijke kwelzones vormen enkele van haar belangrijkste kwaliteiten. De beekvallei was in vroegere eeuwen vrijwel geheel in gebruik als hooiland. Langs haar oevers ontstonden tal van watermolens waardoor ze plaatselijk de benaming Molenbeek verkregen heeft. Via een ingenieus waterhuishoudingssysteem werden op een aantal plaatsen, in overleg met de molenaars, vloeiweiden aangelegd. Langsheen haar loop vinden we verschillende habitats. Zowel landduinen, droge- en  natte heide, drijftillen, broekbossen, blauwgraslanden en zelfs hoogveen kwamen er tot ontwikkeling.

foto abeek 1Reppelerbemden

Nabij de Binkermolen ligt een verruigd hooiland met een uitgestrekt rietveld.

abeekVallei

Kenmerkende planten zijn hier de dotterbloemen, moerasaardbei, paarbladig goudveil en moerasvergeet-me-nietje. Van dit perceel werd het beheer in 2006 toevertrouwd aan Natuurpunt.

Zij zullen het door werkgroep Isis geïnitieerde beheer verder zetten. Op termijn zal het erg verruigde perceel terug evolueren naar hooiland. Mogelijk zal een deel ervan begraasd worden door Galloway-runderen

foto abeek 3Monshof Op de rechteroever van de Abeek, in de omgeving van het Monshof bezit werkgroep Isis een uitgestrekt wilgenbroek en een hogergelegen verlandingszone met bramen en ruigtekruiden. Belangrijk op deze percelen is een door trilveen gedomineerde zone. Kenmerkend zijn de dotterbloemassociaties. Bovendien komt er gele lis, speenkruid, beekpunge en paarbladig goudveil voor. Van dit perceel is vanaf 2006 het beheer toevertrouwd aan Natuurpunt afdeling Meeuwen-Peer die voor dit gebied een erkend beheersplan heeft opgesteld.

foto abeek 5Het goed Monshof wordt voor het eerst vernoemd in 1783 in het kadaster van het dorp Reppel, maar reeds op de kaart van Ferraris (1771) staat het Monshof aangeduid. Het was toen een hoeve met bijhorende bijgebouwen. Rond 1872 heeft de familie Van de Venne, die toen eigenaar waren van de hoeve en de aanpalende gronden, ingrijpende verbouwingen uitgevoerd. Ze lieten er een prachtige tuin met vele vreemde boomsoorten aanleggen en gebruikten het gebied als buitenverblijf. Momenteel is de familie Buyse - Pauwels eigenaar van het landgoed. Zij zijn erg begaan met de herwaardering van het landgoed en zetten zich vooral in om het natuurlijke karakter van het landschap te vrijwaren. Het landgoed Monshof is niet vrij toegankelijk.

 

Neermolen en Hoogmolen

foto abeek 6

foto abeek 7

In de deelgemeente Ellikom, nabij de Hoogmolen bezit werkgroep Isis een perceel elzenbroekbos met ondergroei van gelderse roos, gele lis, speenkruid en dotterbloem.

Enkele honderden meters stroomafwaarts, in de onmiddellijke omgeving van de Neermolen te Ellikom zijn we eigenaar van een genetisch belangrijk elzenbroekbos en van een moerasgebied met wilgenstruweel en rietland.
De natuur mag hier vrij haar gang gaan.

 

 

Dorpermolen

foto abeek 8Nabij de Dorpermolen ligt een elzenbroekbos met zomereik en es. Dit gebied wordt doorsneden door de Hommelbeek en wordt gekenmerkt door talrijke kwelzones. Typerend zijn de dotterbloem associaties. De voornaamste bewoners zijn kleine bonte- en grote bonte specht en een groot aantal kleine zangvogels zoals zwartkop, tuinfluiter en spotvogel. Ook hier voorziet het beheer in spontane natuurontwikkeling.

 

Broekkant

foto abeek 9In de omgeving van de dorpskern van Meeuwen, in het gebied genoemd Broekkant, is werkgroep Isis eigenaar van een perceel elzenbroekbos met verspreid staande zomereiken langsheen de Bullenbeek. De typische plantengroei bestaat er uit voorjaarsbloeiers die langs de oever van de beek en in de kwelzones tot ontwikkeling komen. Kenmerkend zijn de dotterbloem, het speenkruid en vooral de witte klaverzuring. Het beheer bestaat in de spontane, natuurlijke ontwikkeling van het elzenbroekbos.