Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

visie en missie

foto visieDe visie van Werkgroep Isis is, dat er in de maatschappij in het verleden te weinig oog bestond voor de ongunstige invloed van de mens en van zijn activiteiten op het leefmilieu, en dat dit ten koste gaat van het langetermijnbelang van de mens zelf. Het is dan ook haar visie dat deze ongunstige invloed op het leefmilieu op termijn dient te verminderen, zonder dat daardoor de sociale aspecten en de bestaansmogelijkheden van de mens in het gedrang komen.

Werkgroep Isis ziet het als haar missie dat zij er als vereniging toe bijdraagt dat de maatschappij verder ontwikkelt in duurzame richting. Dit voor een zo ruim mogelijke groep (zo mogelijk dus voor alle mensen) en met oog voor het sociale aspect.

De volgende onderdelen vormen verdere invulling of verbijzondering van deze missie:

 • Het beschermen van de natuur en het natuurlijke milieu
 • het beheer van natuurgebieden
 • het bevorderen, verbeteren en verdedigen, met alle mogelijke wettelijke middelen, van de natuurlijke omgeving en het leefmilieu, met inbegrip van water en lucht
 • het handhaven of het herstel van de daartoe vereiste milieukwaliteit
 • het behouden, onderhouden, herstellen en ontsluiten van het landschap desgevallend het beschermde landschap
 • het scheppen van een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak, waarbij educatie en voorlichting van de bevolking inzake natuur- en milieubehoud worden gestimuleerd
 • het ondersteunen van een ruimtelijke ordening die gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij:
  • de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden
  • de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar worden afgewogen
  • rekening wordt gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen
  • gestreefd wordt naar ruimtelijke kwaliteit.

De vereniging kan activiteiten ondersteunen van verenigingen en van particulieren die één of meerdere van de voornoemde doelstellingen hebben. Zij kan haar activiteiten ontplooien over alle wetenschappelijke disciplines die betrekking hebben op de natuurlijke omgeving of het natuurlijke milieu.